Dessa stadgar togs beslut om 2019

Attention Nacka/Värmdös stadgar

§1 Föreningens namn
Lokalföreningens namn är Attention Nacka-Värmdö, lokalförening inom Riksförbundet Attention som är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och verkar inom ramen för riksförbundets stadgar.


§2 Lokalföreningens ändamål från normalstadgar
Föreningens uppgift, inom sina geografiska verksamhetsområden Nacka och Värmdö kommuner, är
Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra situationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Att skapa förutsättningar för familjer med barn och ungdomar samt vuxna med dessa funktionsnedsättningar.
Att träffas och utbyta erfarenheter.
Att på lokal nivå, sprida information om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till olika verksamheter och myndigheter som berörs, politiker samt övriga intresserade i syfte att öka kunskapen och förståelsen om dessa funktionsnedsättningar.
Att skapa nätverk, stödgrupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta våra medlemmar.


§3 Obundenhet
Lokalföreningen ska i sin verksamhet vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§4 Medlemskap
Medlem i lokalföreningen är enskild person som betalar avgift till och registreras av förbundet.
Organisationer kan genom avgift stödja lokalföreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar.
Stödmedlemmar kan inte inneha förtroendeuppdrag, har inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till ombud på förbundsstämman.


§5 Beslutande organ
Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse, som ska arbeta som föreningens verkställande organ. Föreningen kan inom sig utse arbetsgrupper som ska arbeta enligt föreningens styrdokument och policy.
Lokalföreningen verksamhetsår är 1 januari−31 december.


§6 Årsmöte
Årsmöte ska hållas senast den 31 mars. Kallelse till årsmötet ska skickas ut minst en månad i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga lokalföreningens medlemmar tillhanda. Motioner ska vara styrelsen till handa senast sista januari.
Förslag till dagordning, verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i samband med årsmötet eller skickas till dem som så önskar.
Röstberättigad vid årsmötet i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet, föreningens upphörande samt ekonomiska frågor är enskild myndig medlem, som var registrerad per den 31/12 året innan samt har varit medlem i lokalföreningen i minst 3 månader. I övriga frågor är varje enskild medlem röstberättigad.
Om omyndig person ingår i styrelsen krävs målsmans underskrift (målsman tar på sig det ekonomiska och juridiska ansvaret). Omyndig styrelseledamot har inte rösträtt i ekonomiska frågor. Kassör och ordförande ska vara fyllda 18 år.

Röstning med fullmakt är inte tillåten. Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötesprotokoll med verksamhetberättelse, ekonomisk redovisning inkl. revisionsberättelse,
verksamhetsplan m.m. sänds snarast till riksförbundets kansli.
Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötets öppnande av ordförande eller av styrelsen utsedd person.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Frågan om årsmötets behöriga sammankallande.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av föregående års resultat- och balansräkning.
 10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
 11. Behandling av motioner och förslag från styrelsen.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget.
 13. Val av styrelse
  a) Ordförande för ett år
  b) Styrelseledamöter för två år
  c) Suppleanter för ett år
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Fastställande av antalet ledamöter i valberedningen, val av dessa inklusive sammankallande.
 16. Årsmötets avslutande

§7 Föreningens styrelse och förvaltning
Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet samt förvalta dess tillgångar.
Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke på medlemsgruppernas fördelning samt bestå av ordförande och minst fyra ledamöter samt minst två suppleanter.
Mandattiden för ordförande är ett år och för de ordinarie ledamöterna två år. De tillsätts växelvis.
Suppleanternas mandattid är ett år. På konstituerande styrelsemötet utses vice ordförande, kassör, sekreterare och firmatecknare.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.


§8 Firmatecknare
Firmatecknare tecknas av styrelsen.


§9 Förberedande val
Årsmötet väljer inför nästa årsmöte en valberedning med minst två ordinarie ledamöter och en suppleant, varav en utses till sammankallande.


§10 Medlemsavgift
Riksförbundet beslutar om storleken på medlemsavgiften och hur den ska erläggas. Riksförbundet hanterar föreningens medlemsregister. Avgiften är indelad i stödmedlemskap eller huvudmedlemskap samt familjemedlemskap för personer i samma hushåll. Huvudmedlemmar och familjemedlemmar är medlemmar på samma villkor och är valbara till uppdrag inom föreningen.


§11 Stadgeändring
Ändringar av stadgarna kan endast göras av lokalföreningens årsmöte. Förslag till ändring ska skickas ut med kallelsen till årsmötet. För att stadgeändring ska ske fordras min två tredjedels (2/3) majoritet.


§12 Extra årsmöte
Extra årsmöte ska hållas om ordinarie årsmöte eller styrelsen så beslutar samt då en av revisorerna eller minst två tredjedels (2/3) av medlemmarna så begär.

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte inom två månader efter framställan av minst två tredjedelar (2/3) av medlemmarna.
Extra årsmöte ska ha följande dagordning:

 1. Årsmötets öppnande av ordförande eller av styrelsen utsedd person.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt en eller två justerare
  tillika rösträknare för mötet.
 5. Det eller de ärenden som angivits i kallelsen.
 6. Extra årsmötes avslutande.

§13 Upplösning
För beslut om upplösning av lokalföreningen fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, förbundet för att användas i det lokala arbetet.


§14 Uteslutning
Moment 1 Styrelsen har rätt att föreslå uteslutning av medlem som allvarligt och påtagligt motverkar föreningens ändamål.


Moment 2 Styrelsen har rätt att föreslå att förtroendevald som allvarligt och påtagligt bryter mot föreningens etiska riktlinjer stängs av från förtroendeuppdrag under en period på maximalt 2 år. Fråga om uteslutning eller avstängning ska föregås av en dialog med den berörde medlemmen. Där ska medlemmen få ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet eller rätten till förtroendeuppdrag ifrågasätts och ges tillfälle att inom 14 dagar yttra sig angående förslaget. I beslutet ska skälen för åtgärden redovisas på ett sätt som gör att medlemmen förstår. Beslutet ska skriftligen meddelas den berörde inom en vecka efter beslutet.


Moment 3 Besluten fattas av förbundsstyrelsen efter samråd med berörd förening och träder i kraft med omedelbar verkan.
Den berörde har rätt att få ärendet prövat i minst två instanser samt kan vända sig till tingsrätten för att få ärendet prövat (överklaga)